ICHICO ICHICO Author
Title: "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม" ตอนที่2
Author: ICHICO
Rating 5 of 5 Des:
   ...............................................................    รวบรวมพระราชกรณียกิจด้านพระพุทธศาสนา เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ...
   ...............................................................
   รวบรวมพระราชกรณียกิจด้านพระพุทธศาสนา เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ   
   ...............................................................

           พระบรมราโชวาทอีกตอนหนึ่งที่พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่าน ในการเปิดประชุมใหญ่ของสมาคมพุทธศาสนา ทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2523 ก็แสดงให้เห็นถึงความรู้แจ้งในปรัชญาพุทธศาสนา กล่าวคือ

            “… พุทธธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาแสดงความจริงแท้ ที่เห็นแจ้งโดยปัญญาของพระอริยะ จึงเป็นคำสอนอย่างประเสริฐที่จะพึงศึกษา ให้เห็นให้เข้าใจ ตามด้วยการเพ่งพินิจ มิใช่เข้าใจเอาง่าย ๆ โดยไม่อาศัยความพิจารณาไตร่ตรองให้ทั่วถึง เพราะหาไม่จะกลายเป็นความรู้ผิด เห็นผิด เป็นธรรมปฏิรูปไป ท่านทั้งหลายมาร่วมกันปฏิบัติงานด้านส่งเสริมทำนุบำรุงพระศาสนา ตลอดจนศีลธรรมจรรยาของประชาชน ย่อมมีหน้าที่ต้องศึกษาธรรม ปฏิบัติธรรม และเผยแพร่ธรรมอยู่ตลอดเวลา สมควรอย่างยิ่งที่จะศึกษา ปฏิบัติ และเผยแพร่ด้วยความระมัดระวังตั้งใจอย่างที่สุด เพื่อให้ได้เนื้อแท้ที่เที่ยงตรงตามพุทธบัญญัติและพุทธาธิบาย การบำเพ็ญกรณียกิจของท่านในด้านจรรโลงพระศาสนา จึงจะอำนวยผลอันบริสุทธิ์และบริบูรณ์ทุกแง่ทุกส่วน ตามศรัทธาและความปรารถนาที่ตั้งไว้ …”

          และพระบรมราโชวาทที่พระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในการเปิดประชุมใหญ่ของสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร ครั้งที่ 29 ในวันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2524 ก็ทรงอรรถาธิบายไว้แจ้งชัดว่า

          “… ธรรมะในพุทธศาสนามีความหมดจดบริสุทธิ์และสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยเหตุผล ซึ่งบุคคลสามารถจะศึกษาและปฏิบัติด้วยปัญญาความเพ่งพินิจ ให้เกิดประโยชน์คือความเจริญความผาสุกแก่ตนได้อย่างแท้เที่ยง ตั้งแต่ประโยชน์ขั้นพื้นฐานคือการตั้งตัวได้เป็นปรกติสุข จนถึงประโยชน์ขั้นปรมัตถ์คือหลุดพ้นจากเครื่องเกาะเกี่ยวร้อยรัดทุกประการ ข้อนี้เป็นลักษณะพิเศษในพระพุทธศาสนาซึ่งทำให้พระพุทธศาสนามีคุณค่าประเสริฐสุด …”                                                           Cr. http://3king.lib.kmutt.ac.th

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 1. สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
  น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
  ข้าพระพุทธเจ้านางสาวจินตนา บุญเลี้ยง

  ตอบลบ
 2. พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
  ข้าพระพุทธเจ้านายชาญณรงค์ โอภาสกิจ

  ตอบลบ
 3. เสด็จสู่สวรรคาลัย ผองพสกนิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ ข้าพระพุทธเจ้าในนามครอบครัวสรวารี

  ตอบลบ
 4. พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณา
  เป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสิริพร ทรายใจ

  ตอบลบ
 5. พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
  ข้าพระพุทธเจ้านางนกแก้ว สอนเม่น

  ตอบลบ
 6. สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
  น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

  ตอบลบ
 7. สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
  น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

  ตอบลบ
 8. เสด็จสู่สวรรคาลัยผองพสกนิกรชาวไทย
  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์
  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววรรณภา สังฆรัตน์

  ตอบลบ
 9. พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
  ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัวแก้วเนตร

  ตอบลบ
 10. พระองค์ทรงเป็นอัครศาสนูปภัมภก
  ยอยกพระพุทธศาสนา

  ตอบลบ
 11. เสด็จสู่สวรรคาลัยผองพสกนิกรชาวไทย
  น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์

  ตอบลบ
 12. สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์
  น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
  ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวชุลีพร ช่วงรังษี

  ตอบลบ

 13. น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  ตอบลบ

 14. น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันล้นพ้น อันหาที่สุดมิได้
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  ตอบลบ
 15. เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล
  ข้าพระพุทธเจ้า คนไทยคนหนึ่งในต่างแดน

  ตอบลบ
 16. เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม ประโยคนี้ข้าราชการทุกหน่วยงานควรน้อมนำไปปฏิบึติโดยเฉพาะหน่วยงานด้านความยุติธรรม เป็นการสนองงานในหลวงท่านที่ดีที่สุด

  ตอบลบ
 17. เสด็จสู่สวรรคาลัยค่ะ

  ตอบลบ
 18. พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
  น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
  ข้าพระพุทธเจ้าปราณี จารุฤทัยกานต์

  ตอบลบ
 19. เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย
  พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล
  ข้าพระพุทธเจ้า นายสะมะนึก สังข์แก้ว

  ตอบลบ
 20. น้อมเกล้าส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
  น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

  ตอบลบ
 21. สถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น อันที่สุดมิได้ ข้า...พระพุทธเจ้า

  ตอบลบ

 
Top