ICHICO ICHICO Author
Title: เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม ตอน ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล
Author: ICHICO
Rating 5 of 5 Des:
  ...............................................................    รวบรวมพระราชกรณียกิจด้านพระพุทธศาสนา เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ...

  ...............................................................
   รวบรวมพระราชกรณียกิจด้านพระพุทธศาสนา เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ   
   ...............................................................

           พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทางด้านพุทธศาสนา มีดังนี้ 

  ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล  


           โดยหลักการแล้ว พุทธศาสนิกชนก็เหมือนกับศาสนิกชนในศาสนาต่างๆ ทั่วโลก คือ มีความเชื่อเหมือนกันว่า “ วันสำคัญทางศาสนามีความสำคัญต่อวิถีชีวิตเป็นอย่างยิ่ง ” 

            ด้วยเหตุนี้รัฐบาลประเทศต่างๆ จึงกำหนดให้วันสำคัญทางศาสนาประจำชาติเป็นวันหยุดราชการ เพื่อให้ศาสนิกชนได้ร่วมประกอบพิธีกรรมในวันสำคัญ ดังกล่าว ในวันสำคัญต่างๆ ทางพุทธศาสนา ได้แก่ วันมาฆบูชา วิสาขบูชา อาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และวันออกพรรษา ทั้งส่วนที่รัฐกำหนดให้เป็นวันหยุดของชาติและไม่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งเป็นวันสำคัญของท้องถิ่นหรือเฉพาะชุมชน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบันทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในพุทธศาสนาอย่างสม่ำเสมอ ทั้งเป็นการส่วนพระองค์ เช่น ทรงพระราชกุศลทรงบาตรในพระราชนิเวศน์ เสด็จถวายผ้าพระกฐินส่วนพระองค์ หรือพระกฐินต้น ณ วัดราษฎร์ต่างๆ และส่วนที่เป็นพระราชพิธีตามบูรพขัตติยประเพณี เช่น ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลในวันวิสาขบูชา ในวันอาสาฬหบูชา (เป็นพระราชพิธีที่ทรงกำหนดให้มีขึ้นเป็นครั้งแรก ในรัชกาลนี้) เป็นต้น นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จไปบำเพ็ญพระราชกุศลในที่ต่างๆ อีกด้วย

              อนึ่ง ในงานพิธีทางศาสนาที่ประชาชนหรือข้าราชการจัดขึ้นในที่ต่างๆ ได้กราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ ตามพระราชอัธยาศัย ก็ได้รับเชิญและเสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีหรือทรงเป็นประธานในพิธีนั้นๆ มิได้ขาด เช่น พิธียกช่อฟ้าใบระกา พิธีฝังลูกนิมิต นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระบรมวงศานุวงศ์ให้เสด็จในงานพิธีต่างๆ เหล่านี้ที่ประชาชนจัดขึ้นอีกด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จถวายผ้าพระกฐิน 
ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร 


              วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2512 เวลาบ่าย พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง ไปทรงประกอบพิธียกช่อฟ้า และฝังลูกนิมิตพระอุโบสถวัด วังกระโจม อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก และเสด็จ ฯ เยี่ยมพสกนิก
ทรงเวียนเทียนรอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

                                                            Cr. http://3king.lib.kmutt.ac.th
ภาพจาก www.google.com

About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top