ICHICO ICHICO Author
Title: เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม ตอนพระราชดำรัส ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ
Author: ICHICO
Rating 5 of 5 Des:
...............................................................    รวบรวมพระราชกรณียกิจด้านพระพุทธศาสนา เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเ...
...............................................................
   รวบรวมพระราชกรณียกิจด้านพระพุทธศาสนา เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ   
...............................................................

          ในโอกาสนี้ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ เพื่อให้คนไทยที่เป็นพุทธศาสนิกชน และมีความจงรักภักดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ได้น้อมเกล้าฯไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความเจริญอย่างยั่งยืนมั่นคงแก่ตัวเองและประเทศชาติ   ชาวพุทธที่แท้  

         “ชาวพุทธที่แท้เป็นผู้คิดชอบ ปฏิบัติชอบเป็นอยู่อย่างปกติ 
อยู่ ณ ที่ใดก็ทำให้ที่นั้นสงบร่มเย็น มีแต่ความปรองดองและสร้างสรรค์ 

          จึงเป็นที่โชคดีอย่างยิ่งที่ประเทศไทยของเรามีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ ทำให้คนไทยทุกเชื้อชาติศาสนาอยู่ร่วมกันด้วยความสุข มีความรักความปรารถนาดีต่อกัน มีการสงเคราะห์อนุเคราะห์ซึ่งกัน และมีความสมัครสมานสามัคคีกันเป็นอย่างดี 

         การที่ยุวพุทธิกสมาคมได้ตั้งใจพยายามในอันที่จะปลุกจิตสำนึกของชาวพุทธ ให้หนักแน่นมั่นคงในพระศาสนายิ่งขึ้น จึงเป็นสิ่งที่ดีมีคุณประโยชน์ ทั้งแก่การจรรโลงพระพุทธศาสนา และแก่ส่วนรวมคือประเทศชาติอันเป็นที่เกิดที่อาศัย” พระบรมราโชวาท 
พระราชทานแก่ : ที่ประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๙, 
๒๖ ธันวาคม ๒๕๓๗
About Author

Advertisement

แสดงความคิดเห็น

 
Top